Najem miejsca pod ustawienie automatów vendingowych

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu, Kultury i Turystyki w Andrychowie podaje do publicznej wiadomości wykaz części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Andrychów, oddanej w trwały zarząd Miejskiemu Ośrodkowi Sportu Kultury i Turystyki w Andrychowie, położonej w Andrychowie przy ul. Włókniarzy 11, przeznaczonej do oddania w najem.

  1. Do oddania w najem na czas określony wynoszący 2 lata, w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego, przeznaczona zostaje część nieruchomości stanowiącej własność Gminy Andrychów, oddanej w trwały zarząd Miejskiemu Ośrodkowi Sportu Kultury i Turystyki w Andrychowie, położonej w Andrychowie przy ul. Włókniarzy 11, obejmująca powierzchnie wynoszące łącznie do 2,20 m2 w hallu budynku Krytego Basenu w Andrychowie z przeznaczeniem pod ustawienie automatów vendingowych oferujących: – jeden automat – sprzedaż napojów gorących: herbaty, czekolady, kawy, zupy, – drugi automat – sprzedaż napojów zimnych w butelkach i puszkach oraz słodyczy/przekąsek. 2.
  2. Nieruchomość, o której mowa w pkt 1, składa się z działek ewidencyjnych nr: – 643/56 o pow. 0,1098 ha i 692/80 o pow. 0,1594 ha, objętych księgą wieczystą nr KR1W/00088437/2, – 690/31 o pow. 0,0284 ha, objętej księgą wieczystą nr KR1W/00089416/6, – 6860/1 o pow. 0,1123 ha i 6860/2 o pow. 0,3391 ha, objętych księgą wieczystą nr KR1W/00045848/3.
  3. Nieruchomość opisana w pkt 1 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest jako tereny handlu i usług.
  4. Stawka czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej pod automaty vendingowe zostanie ustalona w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego, przeprowadzonego zgodnie z Regulaminem przetargów na oddanie w najem nieruchomości lub ich części, będących w trwałym zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu, Kultury i Turystyki w Andrychowie, na czas określony do lat 3, przyjętym Zarządzeniem Nr 13/19 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu, Kultury i Turystyki w Andrychowie z dnia 26 września 2019 r., z zastrzeżeniem, że stawka zaproponowana przez oferenta nie może wynosić mniej niż 200 zł netto/m2. W stawkę czynszu wliczona jest opłata za zużycie energii elektrycznej. Do czynszu doliczony zostanie należny podatek VAT. Czynsz będzie waloryzowany corocznie o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok ubiegły.
  5. Wyłoniony w wyniku przetargu najemca zobowiązany będzie do uiszczania czynszu najmu bez wezwania w terminie do 10 dnia każdego miesiąca z góry.
  6. Szczegóły przetargu zostaną podane w ogłoszeniu o przetargu. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu, Kultury i Turystyki w Andrychowie, ul. Rynek 27, 34-120 Andrychów, oraz zamieszcza się na stronie internetowej www.moskit.andrychow.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu, Kultury i Turystyki w Andrychowie.

Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu co najmniej powiatowym.

Informacje kontaktowe

Basen kryty w Andrychowie

ul. Włókniarzy 11
34-120 Andrychów
tel. 33 432 25 55

Dyrektor MOSKiT: Marcin Putyra

biuro@moskit-andrychow.eu

Dostępność cyfrowa

Dokładamy wszelkich starań aby nasza strona spełniała wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

tel: 33 432 25 55
e-mail:biuro@moskit-andrychow.eu

Zamknij menu
Wróć na początek strony