DEKLARCJA DOSTĘPNOŚCI


Wstęp deklaracji

Miejski Ośrodek Sportu, Kultury i Turystyki w Andrychowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony: moskit-andrychow.eu

Dane teleadresowe jednostki:

Miejski Ośrodek Sportu, Kultury i Turystyki w Andrychowie
34-120 Andrychów
Ul. Włókniarzy 11
tel. 33 4322555

E-mail: biuro@moskit-andrychow.eu

Data publikacji strony internetowej: 2019-06-11

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-25

Strona jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: 

 1. zamieszczone na stronie publikacje w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości,
 2. część załączników jest w postaci skanów,
 3. brak struktury nagłówków w artykułach.


Ułatwienia na stronie

Strony posiadają następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery),
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
 • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami,
 • podświetlenie linków,
 • mapa strony,
 • skala szarości.

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2021-03-03

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonego pracownika Miejskiego Ośrodka Sportu, Kultury i Turystyki w Andrychowie.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Agata Mrajca 
e-mail: agata.mrajca@moskit-andrychow.eu
Telefon: 33 4322555

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Miejski Ośrodek Sportu, Kultury i Turystyki w Andrychowie (zwanym dalej MOSKiT) przy ul. Włókniarzy 11, będącym  trwałym zarządcą nieruchomości zabudowanej budynkiem Krytego Basenu w Andrychowie oraz oddział Miejskiego Ośrodka Sportu Kultury i Turystyki w Andrychowie (Punkt Informacji Turystycznej) przy ul. Rynek 14, spełniają podstawowe wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom z niepełnosprawnościami.

Kryty Basen w Andrychowie / MOSKiT

W zakresie dostępności architektonicznej:

 • wejście główne do budynku zapewnia swobodny dostęp dla osób niepełnosprawnych, bezpośrednio z chodnika bez ograniczeń architektonicznych,
 • budynek nie posiada wind oraz drzwi automatycznie otwieranych. Komunikacja odbywa się na jednym poziomie, szerokie drzwi umożliwiające swobodny przejazd wózków inwalidzkich,
 • zapewnia miejsca parkingowe – przed budynkiem, od strony głównego wejścia wyznaczono 3 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych (oznakowanie pionowe i poziome),
 • w budynku znajdują się wózki dla osób niepełnosprawnych do przemieszczania się w strefie basenowej Krytego Basenu,
 • zapewnia toalety, szatnie oraz natryski dostosowane dla osób
  z niepełnosprawnością,
 • zapewnia łatwy dostęp dla osób niepełnosprawnych oraz osób z ograniczoną mobilnością do swobodnego korzystania z basenu poprzez hydrauliczne podnośniki basenowe, które transportują osoby bezpośrednio do / z basenu sportowego i rekreacyjnego,
 • basen sportowy posiada dwa tory z ruchomym dnem, które umożliwiają naukę pływania oraz przystosowane są do celów rehabilitacyjnych i zajęć osób niepełnosprawnych,
 • zapewnia oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

W zakresie dostępności informacyjno – komunikacyjnej:

 • zapewnienie na stronie internetowej informacji o zakresie działalności MOSKiT w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo oraz informacji w tekście łatwym do czytania,
 • zapewnienie komunikacji z MOSKiT na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku – pracownik wychodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą lub bezpośrednio przez pracownika  o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową w pomieszczeniu zlokalizowanym przy wejściu do budynku,
 • zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa przewodnika lub psa asystującego – na terenie Krytego Basenu obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt, wyjątek stanowią osoby niepełnosprawne, ale tylko na terenie holu głównego i pomieszczeń administracji,
 • zapewnienie obsługi z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się dla osób, które zgłoszą potrzebę tłumacz migowego,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
 • zapewnienie w budynku w punkcie obsługi klienta (kasa Krytego Basenu) pętli indukcyjnej dla osób słabosłyszących.

Punkt Informacji Turystycznej

W zakresie dostępności architektonicznej:

 • wejście główne do punktu zapewnia swobodny dostęp dla osób niepełnosprawnych, bezpośrednio z chodnika bez ograniczeń architektonicznych,
 • oddział nie posiada wid oraz drzwi automatycznie otwieranych. Komunikacja odbywa się na jednym poziomie,
 • zapewnia miejsce parkingowe – bezpośrednio przed oddziałem znajduje się 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych,
 • w punkcie brak możliwości skorzystania z toalety.

W zakresie dostępności informacyjno – komunikacyjnej:

 • zapewnienie na stronie internetowej informacji o zakresie działalności MOSKiT w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo oraz informacji w tekście łatwym do czytania,
 • zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa przewodnika lub psa asystującego,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
 • w punkcie brak możliwości skorzystania z tłumacza migowego,
 • w punkcie brak pętli indukcyjnej i urządzeń informacji głosowych.