Stawka czynszu najmu pomieszczeń Strefy Fitness

przez | 3 czerwca 2020

Zarządzenie Nr 9/20 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu, Kultury i Turystyki w Andrychowie z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie: ustalenia stawki czynszu najmu sali fitness wraz z zapleczem, położonej w budynku Krytego Basenu w Andrychowie przy ul. Włókniarzy 11   

Na podstawie § 4 ust. 8 w zw. z § 3 ust. 2 pkt 1 tiret 1 i § 5 ust. 2 Statutu Miejskiego Ośrodka Sportu, Kultury i Turystyki w Andrychowie, przyjętego Uchwałą Nr IX-45-19 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą „Miejski Ośrodek Sportu, Kultury i Turystyki w Andrychowie”, nadania jej statutu oraz wyposażenia w majątek (z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

  § 1

Ustalam stawkę czynszu najmu sali fitness o powierzchni 161,61 mwraz
z zapleczem w postaci szatni, recepcji oraz toalet, z przeznaczeniem na zajęcia sportowo-rekreacyjne, położonej w budynku Krytego Basenu w Andrychowie przy 
ul. Włókniarzy 11, na kwotę 60,00 zł brutto/h.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.